Thông tư, nghị định và các quy định về thủ tục Hải Quan Việt Nam

Số hiệu Ngày Cơ quan
ban hành
Nội dung Ngày
hiệu lực
38/2015/TT-BTC 25/3/2015 Bộ tài chính Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/4/2015
845/QDTCHQ 27/3/2015 Tổng Cục Hải Quan Quyết định số 845/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan 01/4/2015
08/2015/NĐ-CP 21/1/2015 Chính Phủ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 21/1/2015
54/2014/QH13 23/6/2014 Quốc Hội Luật Hải Quan 2014 01/01/2015
7236/TCHQ-GSQL 27/11/2013 Tổng Cục Hải Quan Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa theo hình thức tạm nhập – tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài 27/11/2013
Gọi điện Facebook MessengerZaloZalo Youtube