Kinh doanh kho bãi – Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu.

Số hiệu Ngày Cơ quan
ban hành
Nội dung Ngày
hiệu lực
05/2013/TT-BCT 18/2/2013 Bộ Công Thương Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu. 18/2/2013
Gọi điện Facebook MessengerZaloZalo Youtube